三飞机站新域名:8806.pw(主域名:3fjz.com, 0222.site, 0088.site, 8806.pw,081y.com)本站APP下载(迎5.1劳动节新版)
先秦王十朋王十朋

鲸吞六国帝人寰,遣使遥寻海上山。仙药未来身已死,銮舆空载鲍鱼还。

jīng tūn liù guó rén huán
qiǎn shǐ 使 yáo xún hǎi shàng shān
xiān yào wèi lái shēn
luán kōng zǎi bào hái

草有长生者,无根叶自抽。秦皇不知此,误向海山求。

cǎo yǒu zhǎng shēng zhě
gēn chōu
qín huáng zhī
xiàng hǎi shān qiú

柱杖拈馀戏插泥,草龙珠帐挂檐西。荔枝体物差胜枣,毕竟俱非善品题。

zhù zhàng niān chā
cǎo lóng zhū zhàng guà yán 西
zhī chà shèng zǎo
jìng fēi shàn pǐn
魏晋李谐李谐

帝献二仪合,黄华千里清。边笳城上响,寒月浦中明。

xiàn èr
huáng huá qiān qīng
biān jiā chéng shàng xiǎng
hán yuè zhōng míng
两汉佚名佚名

淑问得竟,皋陶邓盛。

shū wèn jìng
gāo táo dèng shèng
杨时杨时
天地一气犹冶甄,埏埴万汇随方圆。
神形九藏通九野,八风中物如戈鋋。
天元玉册有遗义,探索始自三皇前。
桑君越人不世出,鑱石鍼灸谁能传。
贱工增余损不足,往往横夭残天年。
羡君妙龄踵其学,至理隐赜常精研。
闻阴得阳以神遇,反视方术犹蹄筌。
道隅并虀即为饵,车上已有长蛇悬。
嗟予羸苶苦多病,维摩丈室方萧然。
愿君速已天下疾,为予一洗沉病痊。
tiān yóu zhēn
shān zhí wàn huì suí fāng yuán
shén xíng jiǔ cáng tōng jiǔ
fēng zhōng chán
tiān yuán yǒu
tàn suǒ shǐ sān huáng qián
sāng jūn yuè rén shì chū
chán shí qián jiǔ shuí néng chuán
jiàn gōng zēng sǔn
wǎng wǎng héng yāo cán tiān nián
xiàn jūn miào líng zhǒng xué
zhì yǐn cháng jīng yán
wén yīn yáng shén
fǎn shì fāng shù yóu quán
dào bìng wéi ěr
chē shàng yǒu zhǎng shé xuán
jiē léi niè duō bìng
wéi zhàng shì fāng xiāo rán
yuàn jūn tiān xià
wéi chén bìng quán

闭门长夏听黄鹂,竹下相留晚更宜。玄赏十年怜臭味,高谈一夕见襟期。

青萍竟为何人合,白雪还应和客知。兴剧与君拚酩酊,不妨人唤习家池。

mén zhǎng xià tīng huáng
zhú xià xiàng liú wǎn gèng
xuán shǎng shí nián lián chòu wèi
gāo tán jiàn jīn
qīng píng jìng wéi rén
bái xuě hái yīng zhī
xìng jūn pīn mǐng dǐng
fáng rén huàn jiā chí

宦海浮踪聚萍叶,与君同踏并门雪。未经识面心先倾,吏事诗才信双绝。

忽闻剥啄喜过访,出晤那妨屐齿折。袖中示我诗一编,墨藻飞腾讵磨灭。

韩苏大笔极奇矫,硬句盘空臂鹰掣。我诗肮脏百不工,十载愁吟鬓丝缬。

围炉促膝谈夜深,万瓦霜华感骚屑。卷中风木吞声多,梦里梨云过眼瞥。

平生甘苦应自知,除却高歌更何说。送君明日上长安,安有诗肠转轮铁。

huàn hǎi zōng píng
jūn tóng bìng mén xuě
wèi jīng shí miàn xīn xiān qīng
shì shī cái xìn shuāng jué
wén bāo zhuó guò fǎng 访
chū fáng chǐ 齿 shé
xiù zhōng shì shī biān
zǎo fēi téng miè
hán jiǎo
yìng pán kōng yīng chè
shī āng zāng bǎi gōng
shí zǎi chóu yín bìn xié
wéi tán shēn
wàn shuāng huá gǎn sāo xiè
juàn zhōng fēng tūn shēng duō
mèng yún guò yǎn piē
píng shēng gān yīng zhī
chú què gāo gèng shuō
sòng jūn míng shàng zhǎng ān
ān yǒu shī cháng zhuǎn lún tiě
鲁铎鲁铎
烦嚣何处可披襟,风节亭中散竹阴。
地僻本无尘俗气,夜凉先见岁寒心。
风传远笛情何限,月转长梢坐益深。
安得题诗更明日,满墙挥翰学来禽。
fán xiāo chù jīn
fēng jiē tíng zhōng sàn zhú yīn
běn chén
liáng xiān jiàn suì hán xīn
fēng chuán yuǎn qíng xiàn
yuè zhuǎn zhǎng shāo zuò shēn
ān shī gèng míng
mǎn qiáng huī hàn xué lái qín

四海胡尘久未清,遥闻苦战有奇兵。妖氛尽扫人谁敌,捷奏初传我亦惊。

授钺已欣传帝泽,挥戈终见静王城。轩台固有英灵在,更遣将军得令名。

hǎi chén jiǔ wèi qīng
yáo wén zhàn yǒu bīng
yāo fēn jìn sǎo rén shuí
jié zòu chū chuán jīng
shòu yuè xīn chuán
huī zhōng jiàn jìng wáng chéng
xuān tái yǒu yīng líng zài
gèng qiǎn jiāng jūn lìng míng

显宗好道当年壮,手笔南华古形状。南华去世千载馀,状貌风格知何如?

只是今人重古道,彷佛气象加襟裾。至人胸中本无待,万窍吹嘘任天籁。

杨韩嵇阮心不同,到了各归于大块。

xiǎn zōng hǎo dào dāng nián zhuàng
shǒu nán huá xíng zhuàng
nán huá shì qiān zǎi
zhuàng mào fēng zhī
zhī shì jīn rén zhòng dào
páng xiàng jiā jīn
zhì rén xiōng zhōng běn dài
wàn qiào chuī rèn tiān lài
yáng hán ruǎn xīn tóng
dào le guī kuài

登楼能赋非王粲,沽酒忘形有郑虔。千里相从文字饮,不辞费尽杖头钱。

dēng lóu néng fēi wáng càn
jiǔ wàng xíng yǒu zhèng qián
qiān xiàng cóng wén yǐn
fèi jìn zhàng tóu qián
查看更多